Popis výstupu/výsledku
Na základě získaných dat z dotazníkového šetření a rešerše příslušné literatury v Česku i na Ukrajině bude uskutečněna analýza potenciálu pracovních sil na Ukrajině, která bude sloužit jako podklad pro návazné aktivity, zejména vypracování navrhované metodiky.
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Kromě samostatného významu zjištění potenciálu pracovních sil na Ukrajině bude studie dále využita jako podklad pro realizaci dalších úkolů v projektu.

Popis výstupu/výsledku
Jedná se o analýzu, která představuje nutný základní stavební kámen pro výstup V-TL01000127-8 (Návrh procesu získávání a integrace pracovníků z Ukrajiny). V rámci tohoto výstupu budou na základě hloubkové rešerše, analýzy veřejně dostupných dat a analýzy primárních dat získaných od průmyslových podniků určovány kvantitativní a kvalitativní požadavky českého průmyslu na pracovní sílu. Analýza bude studovat i dynamické kvalifikační proměny spojené s nástupem Průmyslu 4.0.
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Jak již bylo zmíněno, tato studie především slouží jako výchozí krok pro návrh efektivního procesu řízené migrace a integrace (V-TL01000127-8). Přímým přínosem pro aplikační garanty však budou i samotné výsledky studie. Z nich budou jednoznačně identifikovatelné požadavky na tvrdé i měkké dovednosti pro typické profese v průmyslovém podniku. To bude prospěšné především pro malé a střední podniky, které si nemohou dovolit propracovanou koncepci rozvoje lidských zdrojů. Díky této studii budou moci lépe stanovovat požadavky na uchazeče o práci, ale také lépe směřovat jejich dovednostní rozvoj.

Popis výstupu/výsledku
Výstup představuje návrh efektivního modelu náboru pracovní síly pro český průmysl. Ten bude dále rozvinut do roviny praktického návodu pro jednotlivé fáze tohoto komplikovaného procesu, sloužícího k úspěšné pracovní i společenské integraci do české společnosti. Odrazovým můstkem pro zpracování tohoto výstupu bude syntéza poznatků ze studie V-TL01000127-6 mapující potenciál migrace z Ukrajiny a studie V-TL01000127-6 charakterizující poptávku a požadavky českého průmyslu na pracovní sílu.
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Přestože návod modelu náboru pracovní síly bude zpracován komplexně přes všechny fáze, uživatelé budou moci pracovat individuálně s dílčími výstupy. Návody charakterizující proces oslovení potenciálních zájemců na Ukrajině, komunikační kanály, proces evaluace, rekvalifikace a integrace v pracovním prostředí budou přímo využitelné aplikačními garanty a podniky sdruženými pod nimi sdruženými i podniky mimo ně. Návrh administrativně-legislativního procesu může být zdrojem impulzů pro změnu stávajících postupů pro orgány státní správy.

Popis výstupu/výsledku
Výstup představuje metodiku (necertifikovanou) systému měření úspěšnosti a efektivity migrace a integrace v prostředí čs. průmyslu. Tvorba metodiky vychází z rozsáhlé kritické rešerše současného poznáni a inf. báze výstupu V-TL01000127-8 zaměřeného na proces získávání a integrace pracovníků z Ukrajiny. Tento proces dále analyzuje, determinuje faktory úspěšnosti a efektivnosti procesu s cílem vytvořit soubor kvalitat. a kvantitat. metrik pro měření, hodnocení a řízení efektivnosti procesu.
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Metodika bude zveřejněna na webových stránkách projektu a současně s tím se odkaz na dané webové stránky resp. praktický uživatelský návod objeví na preferovaném místě webových stránek navrhovatelů. Metodika bude nabízena aplikačním garantům a jimi dále šířena do sfér jejich působnosti. Informačními medii bude dále šířena na příslušná ministerstva a další instituce vládního a nevládního sektoru. Metodika umožní těmto institucím měřit, hodnotit a zvyšovat efektivnost a úspěšnost procesu mezinárodní migrace a jeho dílčích částí.

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2019
Popis výstupu/výsledku
Předpokládanými výstupy, workshopu bude iniciovat diskusi a výměnu názorů mezi akademickou a podnikovou sférou. Budou navrženy indikátory, které umožní průběžně monitorovat dopady deficitu jednotlivých tech. profesí na výkonnost podniků ve strojírenském průmyslu. Workshop bude místem pro prezentaci průběžných výsledků, které budou v rámci tohoto projektu dosaženy. Budou vyhodnocovány dosavadní zkušenosti s deficity pracovníků ve strojírenském průmyslu a možnosti jejich pokrytí.
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Máme jasnou a realistickou představu o uplatnění výstupů z workshopu. Nově nabyté znalosti a informace budou postupně implementovány v podnikové praxi v oblasti strojírenského průmyslu jako most sloužící k překlenutí příkopu mezi akademickou a průmyslovou sférou poslouží odborníci z praxe, ale hlavně aplikační garanti, kteří zde budou aktivně participovat. Věříme, že tyto výstupy napomohou českému průmyslu ke zvýšení efektivity, výkonnost a hlavně konkurenceschopnosti.

Popis výstupu/výsledku
Uspořádání workshopu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Workshop se zaměří na prezentaci a diskuzi modelů řízené pracovní migrace. Představí zkušenosti z vybraných zemí světa (Kanada, Velká Británie, Německo) včetně výhod a nevýhod jejich přístupů. Rovněž tak bude prezentován návrh nového modelu řízené pracovní migrace do Česka. Návrh zohlední dosavadní zkušenosti náboru ukrajinské pracovní síly, její demografický potenciál i lidský kapitál, jakož i poptávku na české straně.
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Na workshop budou přizvání reprezentanti státní sféry, zejm.ministerstev, jichž se dané problematika týká (MV ČR, MPSV ČR, MPO ČR, MZV ČR), podnikatelů, zaměstnavatelů ve státním i soukromém sektoru, nevládní organizace.

Popis výstupu/výsledku
Článek se zaměří na vyhodnocení vývoje zaměstnanosti a její profesní a vzdělanostní struktury v odvětví strojírenství v mezinárodním srovnání; vyhodnocení souladu mezi poptávkou a nabídkou na příslušném trhu práce v ČR; vyhodnocení zájmu mladé populace o studium příslušných oborů a úrovní vzdělání vhodných pro uplatnění v daných ekonomických sektorech; vyhodnocení nároků zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon profesí rozhodujících pro daný segment ekonomiky.
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Článek bude dán k dispozici všem účastníkům projektu z řad zaměstnavatelů a expertů, kteří participovali na workshopech a fokusech skupinách, ale i široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek řešitelských institucí. Výzkumné závěry budou využitelné zaměstnavateli v příslušném ekonomickém sektoru a státní správou upravující podmínky pro příliv a zaměstnávání zahraniční pracovní síly.

Popis výstupu/výsledku
Článek bude diskutovat a analyzovat potenciál pracovní síly na Ukrajině tak, jak bude zjištěn ze sekundárních analýz a vlastního dotazníkového šetření. Budou definovány hlavní parametry i struktura nabízející se pracovní síly, a to i ve vztahu k intenzitě potenciální migrace do Česka. Rovněž tak bude zjištěný potenciál konfrontován s existující poptávkou na české straně, zejm. v průmyslovém sektoru.
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výsledky prezentované v článku najdou adresáta pomocí: 1) samotného časopisu v tištěné podobě, 2) webových stránek projektu, 3) kontaktováním vybraných odběratelů, jichž se řešená problematika dotýká, databáze RIV.

Popis výstupu/výsledku
Článek sumarizuje všechny výsledky projektu - jak zjištění potenciálu (jeho kvalitu a strukturu) ukrajinské pracovní síly na Ukrajině s praktickými řešeními náboru, tak i poptávku na straně českého trhu práce (se zaměřením na strojírenství, případně další průmyslová odvětví) a konkrétní náměty kroků zefektivňujících integraci ukrajinských pracovníků na trh práce i do dalších sfér české společnosti (zejména sociokulturní, interaktivní a dimenze bydlení).
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Praktický návod bude zveřejněn na webových stránkách projektu a současně s tím se odkaz na dané webové stránky resp.praktický návod objeví na preferovaném místě webových stránek týmu Geomigrace, tj.katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřFUK Praha, stejně jako ČVUT, SF.