Analýza rizik ohrožující dosažení cíle projektu

Potenciální rizika projektu:

Dostupnost, rozsah a kvalita dat, změny metodik, obtíže při jejich získávání pro účely projektu: riziko bude eliminováno kombinací různých zdrojů dat.

Dostatečný počet aktivních respondentů v rámci jednotlivých šetření: riziko bude sníženo tím, že oslovení respondentů bude podpořeno informační kampaní a aktivní podporou aplikačních garantů.

Nestabilita společenské a bezpečnostní situace na Ukrajině, která by znemožnila projektové aktivity plánované přímo na Ukrajině zrealizovat. Riziko nelze eliminovat.

Vágní zapojení aplikačních garantů: riziko bude minimalizováno jejich zapojením do projektu formou informační podpory, konzultací, poradenství, monitorování a podpory šíření výsledků.

Nepředvídané narušení spolupráce a kooperace řešitelů: riziko je eliminováno kvalitní přípravou a akceptací smlouvy o spolupráci, kvalitním řízením projektu a zapojením erudovaných a odpovědných členů výzkumného týmu.

Motivační účinek podpory projektu

Úspěšnost projektu bude zajištěna především odbornými kapacitami řešitelů vybavenými odpovídajícím materiálním a technickým vybavením nutným pro realizaci projektu. Poskytnutí podpory z programu ÉTA je nutné pro vytvoření interdisciplinárního týmu, neboť v případě nepřidělení podpory lze předpokládat zapojení některých klíčových řešitelů do jiných výzkumných aktivit financovaných z jiných zdrojů.

Bez finanční podpory tak nelze vytvořit kvalitní tým, který by byl schopen realizovat projekt v daném rozsahu a čase. Nebylo by možné např. uskutečnit nákladná šetření na Ukrajině, průzkum mezi podniky v ČR a zapojit zástupce podnikové sféry do nezbytného ověření a doplnění dílčích výsledků projektu s cílem dosáhnout vysoké kvality finálních výstupů.