Co plánujeme realizovat?

Hlavním cílem projektu je odhalení potenciálu ukrajinské pracovní síly snížit očekávaný nedostatek pracovních sil ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Dále budou identifikovány klíčové profese a dovednosti, které by měly být zaplněny zahraniční pracovní silou, navrženy formy a obsahové zaměření vzdělávacích programů a doprovodná podpůrná opatření pro urychlení adaptace a integrace zahraniční pracovní síly do příslušného segmentu českého trhu práce.

Cílem je i vytvoření metodiky pro měření úspěšnosti a efektivity migrace a integrace pracovníků a návrh indikátorů pro průběžné monitorování dopadů deficitu jednotlivých technických profesí na výkonnost podniků ve strojírenském průmyslu. Získané poznatky lze využít i pro návrhy změn současné praxe a legislativy fenoménu migrace.

Jak to plánujeme provést?

Cíle budou dosaženy prostřednictvím logicky provázaných kroků sahajících od zjišťování a vyhodnocení dat přes zpracování návrhů adekvátních procesů a nástrojů pro zvýšení úspěšnosti a efektivity integrace zahraničních pracovníků až po jejich pilotáž.

Využity budou jak kvantitativní metody (dotazníková šetření, statistická analýza sekundárních dat), tak kvalitativní výzkumné přístupy (řízená interview, metoda “focus group”). Novost bude zejména v hloubce a detailnosti zkoumání a v přímé transformaci výsledků poznání do praxe.

Inovativnost projektu spočívá kromě jiného v propojení sociálních a technických aspektů migrace, v komplexním uchopení dané problematiky a dále ve využití praktických poznatků pro zdokonalení teoretického zázemí pro vyhodnocování úspěšnosti migrace.

Datum zahájení

04/2018

Datum ukončení

09/2020

Zaměření návrhu projektů

V rámci projektu bude navázána v této oblasti unikátní spolupráce mezi týmem Univerzity Karlovy, který se specializuje na problematiku migrace a integrace migrantů do společnost s týmem ČVUT v Praze, který přináší zkušenosti se vzděláváním mladých techniků, orientuje se v problematice podnikových procesů, požadavků na jejich zajišťování a poskytne expertní pohled na  dynamické proměny na pracovní sílu spojené s postupným nástupem Průmyslu 4.0.

V rámci řešení jednotlivých úkolů projektu je také předjednána spolupráce s Národním vzdělávacím fondem o.p.s., který má dlouholeté zkušenosti se zjišťováním kvalifikačních potřeb pracovního trhu. Dílčí výstupy jednotlivých expertních oblastí budou plně integrovány do komplexního celku. Řízení multidispllionárního týmu bude zajištěno prostřednictvím projektového manažera, který bude přímo komunikovat s vedoucími projektových týmů jednotlivých institucí. Koordinace práce bude realizována prostřednictvím pravidelných projektových   kontrolních dnů.

Zsob uplatnění řešení projektu

Hl. uživateli výsledků projektu jsou aplikační garanti (Asociace malých a stř. podniků a živnostníků ČR a JČ HK ČR), Svaz průmyslu ČR a podniky, které spadají do jejich agendy. Jak aplikační garanti, tak SPČR deklarovaly svůj zájem písemným prohlášením (LOI). Zájem o výstupy projektu lze předpokládat i ze strany institucí zaměřených na pomoc migrantům se začleněním do společnosti. Výsledky jsou využitelné i státní správou, zejména institucemi přímo zapojenými do procesu získávání zahr. pracovní síly – MZV, MV a MPSV. Řešitelé doposud spolupracovali na poli výzkumu mezinárodní migrace se třemi ministerstvy: MV ČR, MPSV ČR a MZV ČR. V oblasti průmyslového výzkumu a v oblasti identifikace nároků na pracovní sílu řešitelé spolupracovali s prům. podniky z různých oborů, zaměření a velikosti.