Hlavní Priorita

Demografické a sociální proměny

 • 1.4 Migrace, mobilita a teritoriální soudržnost
  • 1.4.1 Efektivnější využití potenciálu migrace Vedlejší priorita

Rozvoj a uplatnění lidského potenciálu

 • 4.2 Trh práce a politika zaměstnanosti
  • 4.2.1 Politika zaměstnanosti zvyšující kompetence pracovní síly a rozšiřující absorpční kapacitu trhu práce

Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit

 • 2.1 Úspornost, efektivita a adaptabilita
  • 2.1.2 Zvýšit úspornost, efektivitu a adaptabilitu ve strojírenství pro posílení globální konkurenceschopnosti v tomto odvětví

 

Popis naplnění cílů NPOV

 • Hlavní cíl – 1.4.1:
  • Hlavním přínosem řešeného projektu je zvýšení efektivity celého procesu získávání, evaluace, rekvalifikace, uplatnění na pracovním trhu a integrace pracovníků především z Ukrajiny. Zvýšením efektivity tohoto procesu by měl být potenciál migrace přímo navýšen.
 • Vedlejší cíl – 2.1.2:
  • Zvýšením potenciálu migrace pro pracovní trh by obzvláště v současné době nedostatku pracovních sil mělo dojít ke zvýšení globální konkurenceschopnosti v tomto odvětví./li>


Prioritní výzkumný cíl

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Zaměstnanost a trh práce / budoucnost trhu práce (mj. v souvislosti se změnami zaměstnanosti, s nástupem nové průmyslové revoluce v podobě digitalizace a robotizace a dále s bezpečností práce, její ergonomií a kvalitou lidských zdrojů)

Popis naplnění prioritního výzkumného cíle

Projekt se zaměřuje na ožehavou výzvu na trhu práce, kterou je nedostatek kvalifikované a nyní už i nekvalifikované pracovní síly. Tento faktor představuje zásadní brzdu rozvoje českého průmyslu a významně ohrožuje jeho konkurenceschopnost.

Naší snahou je využít řízenou migraci jako jeden z nástrojů pro řešení deficitu pracovní síly. Z důvodu významnosti migračních toků, historické, kulturní a jazykové blízkosti a dobrých vazeb a kontaktů řešitelského týmu byla jako modelová země zvolena Ukrajina.

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity celého procesu řízené migrace od oslovení, přes evaluaci, administrativní proces, rekvalifikaci až po integraci pracovníků na pracovním trhu. Nutnou podmínko návrhu efektivního procesu je analýza potenciálu ukrajinské pracovní síly a také kvalitativních a kvantitativních požadavků nejvýznamnějších odvětví českého průmyslu se zohledněním proměn spojených s Průmyslem 4.0. Důležitým výstupem je také metodika pro měření efektivity procesu.